89 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากรกองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม "การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย"

บุคลากรกองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม "การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย" ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา จัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศ (ควอท) มี ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากร ซึ่งได้ให้ความรู้เรื่องการทำวิจัยจากงานประจำ รวมไปถึงแนวทางการนำเสนองานวิจัยเพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นอย่างมาก ทั้งนี้บุคลากรของกองบริการการศึกษาจักได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการพัฒนางานประจำของตนเองต่อไป

         
Go To Top