80 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ติวเข้มพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

(9 พ.ย.63 ) ที่ห้องประชุมคิงส์ตัน ชั้น 5 โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิกรบดีฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) และการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละหลักสูตรสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒน์ กมลคุณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และอาจารย์ ดร.รัชดา คำจริง รองผู้อำนวยการสภาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ประธานหลักสูตรและตัวแทนผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 108 คน

                                  
Go To Top