79 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมจัดทำกรอบสมรรถนะนักศึกษา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กองบริการการศึกษา ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำกรอบสมรรถนะของนักศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับ และชี้แนะแนวทางการประชุม การจัดทำกรอบสมรรถนะของนักศึกษา จัดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของมหาวิทยาลัย และสร้างสมรรถนะที่พึงประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดย กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

                 
Go To Top