78 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อบรมปฏิบัติการการออกแบบชุดวิชา รุ่น 2

(27 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุคนธา ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบชุดวิชา รุ่นที่ 2 จัดโดย กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า กิจกรรมการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบชุดวิชา และดำเนินการออกแบบชุดวิชา เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2563 ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีแผนการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยคณะทำงานจากกองบริการการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 73 คน พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรในการอบรม

                 
Go To Top