76 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบชุดวิชา

(วันที่ 26 กันยายน 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุคนธา ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ร่วมด้วยบุคลากรกองบริการการศึกษา ในนามคณะกรรมการดำเนินงาน จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบชุดวิชา โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ทั้งนี้กิจกรรมอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบชุดวิชา และดำเนินการออกแบบชุดวิชา เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 102 คน

                             
Go To Top