75 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อบรมปฏิบัติการกิจกรรมการผลิตบทเรียนผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด ( Massive Open Online Course ) ระยะที่ 2

(วันที่ 11 กันยายน 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ กองบริการการศึกษา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ในนามคณะกรรมการดำเนินการ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการกิจกรรมการผลิตบทเรียนผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด ( Massive Open Online Course ) ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีทักษะ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร. อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณธวัชชัย สิงห์ตาก้อง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา งานเทคโนโลยีการศึกษา หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม กลุ่มเป้าหมายได้แก่คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 51 คน

         
Go To Top