74 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อบรมประชุมปฏิบัติการกิจกรรมการผลิตบทเรียนผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด ( Massive Open Online Course )

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เป็นประธานเปิดการอบรมประชุมปฏิบัติการกิจกรรมการผลิตบทเรียนผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด ( Massive Open Online Course ) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาในนามของคณะกรรมการดำเนินงานเป็นผู้กล่าวรายงาน

ในการจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้จัดแบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2563 และระยะที่ 2 ระหว่าง 11-13 กันยายน 2563 โดยมี ดร. อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล คุณวสันต์ อุทัยเลี้ยง หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม และคุณธวัชชัย สิงห์ตาก้อง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา งานเทคโนโลยีการศึกษา หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากร

บทเรียนผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด หรือ Mooc เป็นการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมาพัฒนาหลักสูตรออนไลน์เพื่อให้คนจากทั่วทุกมุมโลกสามารถเข้าเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา

       
Go To Top