73 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เสวนาการออกแบบหลักสูตรโดยจัดรายวิชาแบบชุดวิชา

(22 สิงหาคม 2563) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสอนสู่ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) ในหัวข้อ การออกแบบหลักสูตรโดยจัดรายวิชาแบบชุดวิชา มีกำหนดการจัดประชุมระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องดังกล่าว จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

  1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  2. รศ.ดร.บวร ปภัสราทร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  3. รศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทั้งนี้การจัดประชุมปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม กับยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยอาจารย์ประธานหลักสูตร และตัวแทนผู้รับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวมทั้ง 102 คน (แบ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็น 3 กลุ่มย่อย)

             
Go To Top