72 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จัดอบรมปฏิบัติการเทคนิคการสอนยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

มรภ.ยะลา จัดอบรมปฏิบัติการเทคนิคการสอนยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
วันที 21 ส.ค. 63 ณ ห้องประชุมซาลัค อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมปฏิบัติการเทคนิคการสอนยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการดังกล่าว ในหัวข้อกิจกรรมการวัดผล ประเมินผล สำหรับการจัดการเรียนการสอน กลุ่มใหญ่ ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เทคนิคการสอนสู่ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กล่าวว่า การจัดอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีทักษะ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ อย่างมืออาชีพ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีคณาจารย์ทั้ง 4 คณะเข้าร่วมในครั้งนี้ จำนวน 100 คน

         
Go To Top