69 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2563

(21 มิ.ย.63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2563 ที่รายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาใหม่ ระบบสารสนเทศการจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนผลการเรียน/เทียบยกเว้นรายวิชา การวัดผลประเมินการเรียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษาใหม่ภาค กศ.บป. เข้าร่วมอบรม พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากมหาวิทยาลัย

       
Go To Top