58 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยชุมชน

(28 พฤษภาคม 2562) ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยชุมชน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของแนวทาง และวัตถุประสงค์หลักของการจัดทำหลักสูตรดังกล่าวให้ประธานหลักสูตรที่เกี่ยวข้องทราบ ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ให้เกียรติมาพบปะกับประธานหลักสูตร และมอบนโยบายในการจัดทำหลักสูตรในครั้งนี้ด้วย

         
Go To Top