57 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากรกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรม CHECO

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายซอพี บูแด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายฤทธิรงณ์ จินดาดวง หัวหน้างานจัดการศึกษา และนางสาวกนกวรรณ ปลื้มใจ หัวหน้างานมาตรฐานการศึกษา บุคลากรสังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO ) เพื่อให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบ CHECO ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

           
Go To Top