56 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ( Work Integrated Learning : WIL) รุ่นที่ 1

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ( Work Integrated Learning : WIL) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกังสดาล ชั้น 3 โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                
Go To Top