55 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมการจัดทำหลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการและการบริหารจัดการหลักสูตร

(26มิ.ย.61) ที่ ห้องบุปผารูม ชั้น 5 โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการและการบริหารจัดการหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก คุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและการประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยากรอบรมให้ความรู้ในหัวข้อการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และการจัดทำหลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และ ดร.ฐากร สิทธิโชค หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยากรอบรมให้ความรู้ในหัวข้อการบริการจัดการหลักสูตรและแนวทางการแก้ไขปัญหาหลักสูตร โดยมีคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวนทั้งสิ้น 79 คน เข้าร่วมอบรมในวันนี้ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า กองบริการการศึกษา ได้จัดอบรมดังกล่าวขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการและการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ และกำหนดกลยุทธ์หรือแผนดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นอาชีพ

                 
Go To Top