54 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เร่งพัฒนาอาจารย์ ด้านทักษะการสอน การประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ

(19 มิ.ย.61) ที่ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้อาจารย์ที่มีอายุงานไม่เกิน 3 ปี ได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์กอเดช อ้าสะกะละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ นายไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร และนายซอฟวัน ป๊ะลาวัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ จัดโดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า อาจารย์เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ดังนั้นบทบาทของอาจารย์นอกจากจะเป็นผู้สอน ยังต้องเป็นผู้สามารถชี้แนะ เพื่อสร้างองค์ความรู้ เน้นการสอนเชิงสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตลอดจนดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเป็นอาจารย์มืออาชีพจะต้องเป็นทั้งผู้ที่มีความชำนาญทั้งทางด้านการสอน การประเมินผลการสอนอย่างเป็นระบบ ที่สำคัญ คือ มีความรักและศรัทธาในอาชีพอาจารย์

               
Go To Top