51 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การวางแผนจัดกิจกรรมโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

( 22 พฤษภาคม 2561) กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนจัดกิจกรรมชั้นปีเป็นฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประจำหลักสูตร และนักวิชาการศึกษา เพื่อเป็นเวทีในการชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดกิจกรรมโดยใช้ชั้นปีเป็นฐานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ให้สามารถจัดกิจกรรมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งมีการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2561 รายละเอียด ดังนี้ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกหลักสูตร วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และหลักสูตรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

          
Go To Top