49 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทบทวนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาค กศ.บป.

วันที่ 16 มกราคม 2561 กองบริการการศึกษา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดประชุมเพื่อหารือและทบทวนการจัดการเรียนการสอนภาค กศ.บป. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีตัวแทนหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้องจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ได้มอบหมายให้แต่ละคณะหารือร่วมกับหลักสูตร เพื่อพิจารณาดำเนินการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวในปีการศึกษา 2561 และรายงานมายังกองบริการการศึกษาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไป

      
Go To Top