48 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขับเคลื่อนโครงการ WIL

(9 มกราคม 2561) กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมขับเคลื่อนโครงการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) เพื่อพิจารณากิจกรรมตามโครงการและมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ณ ห้องประชุมชุ่ยเจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม

         
Go To Top