47 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตพื้นที่ให้บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ 10 มกราคม 2561 ตัวแทนบุคลากรกองบริการการศึกษาร่วมด้วยคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ตามโครงการสรรหานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา และโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงชี้แจงรูปแบบการรับสมัครนักศึกษาระบบใหม่ของ ทปอ. ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาด้วยระบบ TCAS ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษารอบที่ 1 ตามปฏิทินการรับสมัครของ TCAS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และระหว่างนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำลังดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษารอบที่ 1/2 ประเภทการรับแบบ Portfolio ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบการรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ศึกษารายละเอียดตามลิงค์ คลิ๊กที่นี่

         
Go To Top