46 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตพื้นที่ให้บริการ หมาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานำโดยกองบริการการศึกษา และนักศึกษาจากสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในนามตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิยะลา เข้าร่วมจัดนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการมหกรรมแนะแนวการศึกษา สู่รั้วมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาด้วยระบบ TCAS ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษารอบที่ 1 ตามปฏิทินการรับสมัครของ TCAS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และระหว่างนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำลังดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษารอบที่ 1/2 ประเภทการรับแบบ Portfolio ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบการรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ศึกษารายละเอียดได้ที่ eduservice.yru.ac.th/tcas

                  
Go To Top