45 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมคณะกรรมการยกร่างเกณฑ์การประเมินอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิต

(17 พ.ย.60) กองบริการการศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และคณะทั้ง 4 คณะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยกร่างเกณฑ์การประเมินอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิต ณ ห้องประชุมสุ่ย เจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผศ.ดร. วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการฝ่ายวิชาการเป็นประธาน

             
Go To Top