44 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

29-30 สิงหาคม 2560 กองบริการการศึกษา นำโดย ผศ.ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและตัวแทนคณาจารย์จากคณะ ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ สังเกตเทคนิควิธีการสอน ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่เน้นกิจกรรมเป็นฐานเรียนรู้ สามารถนำไปปรับประยุกต์การเรียนการสอนของ มรย ต่อไป

                     
Go To Top