41 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมสัมมนา เรื่อง “การแนะแนวการศึกษาต่อ : ทางเลือกและเส้นทางอาชีพของเยาวชนชายแดนใต้ในยุค Thailand 4.0”

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 นายฤทธิรงณ์ จินดาดวง หัวหน้างานจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวเพ็ญพักตร์ ชุมพล นักวิชาการศึกษา ตัวแทนจากกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง “การแนะแนวการศึกษาต่อ : ทางเลือกและเส้นทางอาชีพของเยาวชนชายแดนใต้ในยุค Thailand 4.0” เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและอาจารย์แนะแนวในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีกำหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560

    
Go To Top