40 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมกับการรับสมัครในรูปแบบของระบบ TCAS

7 ก.ค 60 กองบริการการศึกษา ร่วมกับ คณะ แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมกับการรับสมัครในรูปแบบของระบบ TCAS ณ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ และ โรงเรียนกาบังวิทยา จังหวัดยะลา

             
Go To Top