38 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จัดประชุมประธานหลักสูตร เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการสรรหานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ของภาคเรียน 1/2560

(19 มิ.ย. 60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคาร 20) กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมประธานหลักสูตร เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการสรรหานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ของภาคเรียน 1/2560 โดยมี ผศ.ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน

          
Go To Top