37 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาตามโครงการการ กศ.บป รุ่นที่ 32

วันที่ 17 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาจัดกิจกรรมสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาตามโครงการการ กศ.บป รุ่นที่ 32

     
Go To Top