36 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองบริการการศึกษา โดยงานมาตรฐานการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 60

(17 พ.ค.60) กองบริการการศึกษา โดยงานมาตรฐานการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 60 ณ ห้องประชุมนังกา อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้กองบริการการศึกษา ได้ดำเนินการเปิดระบบการเทียบโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นเรื่องขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา สามารถดำเนินการเทียบโอนผ่านระบบได้ที่ eduservice.yru.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560

    
Go To Top