35 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

(8 ธันวาคม 2559) ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้มีกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2559 เพื่อให้การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้มีความเที่ยงตรงและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของรายวิชาจึงได้มีการดำเนินกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์มีทักษะในการออกแบบเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้อาจารย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จำนวนทั้งสิ้น 125 คน

         
Go To Top