34 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ออกพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

(8 ธันวาคม 2559) กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ออกพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนตัสดีกียะห์ และ โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

        
Go To Top