33 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การประชุมประธานหลักสูตรที่มีแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ประจำปี 2559

(13 ต.ค. 59) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมประธานหลักสูตรที่มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อติดตามการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร พร้อมทั้งชี้แจงกระบวนการนำเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณา โดยมีอาจารย์ประธานหลักสูตรจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม จำนวน 18 หลักสูตร ซึ่งสามารถแยกเป็นคณะได้ดังนี้ 1) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 6 หลักสูตร 2) คณะวิทยาการจัดการ 5 หลักสูตร 3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 หลักสูตร ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ประธานหลักสูตรดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จตามปฏิทินของกองบริการการศึกษา เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถเปิดหลักสูตรและรับนักศึกษาได้ตามแผนต่อไป

       
Go To Top