32 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมกองบริการการศึกษาสัญจร

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา ยธิกุล ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมกองบริการการศึกษาสัญจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบปัญหา และร่วมหาแนวทางการแก้ไข ให้ความรู้เรื่องการใช้งานระบบบันทึกการเรียนการสอนแก่คณาจารย์และนักศึกษา การใช้งานระบบการจัดการข้อมูล มคอ. รวมถึงการคิดภาระงาน ทั้งนี้ได้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวไปยังคณะต่าง ๆ ตามที่คณะได้กำหนดปฏิทินให้แก่กองบริการการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกองบริการการศึกษาจะนำผลที่ได้จากการสัญจรในครั้งนี้ มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป

                    
Go To Top