109 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมพบปะนักศึกษาใหม่ โครงการ กศ.บป และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

มรย. พบปะนักศึกษาใหม่ โครงการ กศ.บป และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 18 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมซาลัค อาคารคณะวิทยาจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะนักศึกษาใหม่ โครงการ กศ.บป และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คุณยาหุดา ตะเห หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป กองบริการการศึกษา กล่าวว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ทราบข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลด้านการศึกษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูล ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในปีการศึกษา 2565 นี้ มีนักศึกษาโครงการ กศ.บป. จํานวน 668 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 96 คน รวมทั้งหมด 764 คน

                   
Go To Top