108 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รับรายงานตัวนักศึกษาโครงการ กศ.บป. และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

มรย. จัดกิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาโครงการ กศ.บป. และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 18 มิถุนายน 2565 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาตามโครงการ กศ.บป. และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวรวมทั้งสิ้น 217 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมพบปะ พูดคุย และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

            
Go To Top