107 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการโค้ชเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ตามโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพ

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการโค้ชเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ตามโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมบี พี สมิหลา บีช แอนด์ รีสอร์ท จ.สงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์สามารถออกแบบการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับรายวิชา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ กับกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา แซ่มซ้อย และอาจารย์อธิษฐาน์ คงทรัพย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                
Go To Top