106 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเทคนิคการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย ตามโครงการพัฒนาอาจาร์ให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพ

กองบริการการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเทคนิคการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย ตามโครงการพัฒนาอาจาร์ให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2565 ณ กระบี่ ฟร้อนท์ เบย์ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

                           
Go To Top