กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองบริการการศึกษา มรย.

ถูกต้อง ฉับไว ให้บริการ ประสานพันธกิจ

ประกาศรับสมัคร การคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562
การจัดทำรูปเล่มหลักสูตรและ need assessment
ประกาศรับสมัคร อาจารย์พิเศษและผู้ช่วยสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ระบบบริการการศึกษา (สำหรับผู้ปกครอง)ข่าวสารล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

งานมาตรฐานการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

งานทะเบียน

อ่านเพิ่มเติม...

คำสั่งแต่งตั่ง

อ่านเพิ่มเติม...

งานบริหารงานทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

คัดเลือกตรง(โควต้า)

อ่านเพิ่มเติม...

คัดเลือกทั่วไป - กลุ่มภาคีฯ

อ่านเพิ่มเติม...

คัดเลือกภาค กศ.บป.

อ่านเพิ่มเติม...

TCAS

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลกิจกรรม


งานจัดการศึกษา


งานทะเบียนและประมวลผล

รายชื่อนักศึกษา


งานมาตรฐานการศึกษา


กลุ่มบริหารงานทั่วไป


Go To Top