กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองบริการการศึกษา มรย.

ถูกต้อง ฉับไว ให้บริการ ประสานพันธกิจ

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้มีสิทธิ์ clearing house รอบที่3.5 กลุ่มภาคีฯ ปีการศึกษา 2561
ประกาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561
การจัดทำรูปเล่มหลักสูตรและ need assessment
ประกาศรับสมัคร อาจารย์พิเศษและผู้ช่วยสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป


ระบบบริการการศึกษา (สำหรับผู้ปกครอง)


ข่าวสารล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

คำสั่งแต่งตั่ง

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

คัดเลือกตรง(โควต้า)

อ่านเพิ่มเติม...

คัดเลือกทั่วไป - กลุ่มภาคีฯ

อ่านเพิ่มเติม...

คัดเลือกภาค กศ.บป.

อ่านเพิ่มเติม...

TCAS

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลกิจกรรม


งานจัดการศึกษา


งานทะเบียนและประมวลผล


งานมาตรฐานการศึกษา

หลักสูตรที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิจาก ก.ค.ศ

อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่มบริหารงานทั่วไป


Go To Top