กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองบริการการศึกษา มรย.

ถูกต้อง ฉับไว ให้บริการ ประสานพันธกิจ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ porfolio 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรับสมัคร การคัดเลือกนักศึกษารอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
การจัดทำรูปเล่มหลักสูตรและ need assessment
ประกาศรับสมัคร อาจารย์พิเศษและผู้ช่วยสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

คำสั่งแต่งตั่ง

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

คัดเลือกตรง(โควต้า)

อ่านเพิ่มเติม...

คัดเลือกทั่วไป - กลุ่มภาคีฯ

อ่านเพิ่มเติม...

ภาค กศ.บป.

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลกิจกรรม


งานจัดการศึกษา


งานทะเบียนและประมวลผล


งานมาตรฐานการศึกษา

หลักสูตรที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิจาก ก.ค.ศ

อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่มบริหารงานทั่วไป


Go To Top