กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองบริการการศึกษา มรย.

ถูกต้อง ฉับไว ให้บริการ ประสานพันธกิจ

ประกาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561
จำหน่ายเอกสารแนะนำการสมัคร รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 รับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรับสมัคร การคัดเลือกนักศึกษารอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561
การจัดทำรูปเล่มหลักสูตรและ need assessment
ประกาศรับสมัคร อาจารย์พิเศษและผู้ช่วยสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

คำสั่งแต่งตั่ง

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

คัดเลือกตรง(โควต้า)

อ่านเพิ่มเติม...

คัดเลือกทั่วไป - กลุ่มภาคีฯ

อ่านเพิ่มเติม...

คัดเลือกภาค กศ.บป.

อ่านเพิ่มเติม...

TCAS

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลกิจกรรม


งานจัดการศึกษา


งานทะเบียนและประมวลผล


งานมาตรฐานการศึกษา

หลักสูตรที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิจาก ก.ค.ศ

อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่มบริหารงานทั่วไป


Go To Top