[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
กองบริการการศึกษา
 
e-Learning


   
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2556


ป้อนรหัสผู้สมัครสอบ หรือเลขที่บัตรประชาชน หรือ ชื่อ
หมายเหตุ กรณีค้นหาด้วยชื่อ ไม่ต้องใส่คำนำหน้าและนามสกุล เช่น พนิดา

รหัสผู้สมัคร
ชื่อ - สกุล
สาขาวิชาที่สมัคร
สภานศึกษา
พิมพ์บัตรเข้าสอบ
510002
นายไซฟู รีเเซ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบาเจาะ
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510003
นางสาวกาญจนา หนูพรหม ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบาเจาะ
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510005
นางสาวอัสราณีย์ ดอซะ ภาษาไทย โรงเรียนบาเจาะ
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510014
Mr.แวฮาซัน แวมือเยาะ คณิตศาสตร์ โรงเรียนดารุลรอห์มาฮ์
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510019
นางสาวฟาตีเม๊าะห์ เปะอะรอมิง วิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510021
นางสาวสุกัญญา ทองคำ วิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนสุคิรินวิทยา
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510022
นางสาวสิริรัตน์ ศรีหมั่น วิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนสุคิรินวิทยา
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510023
นางสาวโรสนาเฟีย แวนาวานิ ภาษาไทย โรงเรียนบาเจาะ
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510024
นางสาวนูรูกัสมี สาและ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว โรงเรียนปูยุดประชารักษ์
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510030
นางสาวอานีซะห์ เล็งฮะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนดาราวิทยา
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510032
นางสาวนูรียัสมี เจ๊ะดอเลาะ คณิตศาสตร์ โรงเรียนนะห์ฎอฎุลอิสลาฮียะห์
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510033
นางสาวนูรอาซีแกน ยะโกะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนนะห์ฎอฎุลอิสลาฮียะห์
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510034
นางสาวซูซานา เจ๊ะแม ภาษาอังกฤษ โรงเรียนนะห์ฎอฎุลอิสลาฮียะห์
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510035
นายอับดุลฮาลีม อูมะ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510037
นางสาวนุรฮูดา สือมะเเอ ภาษาไทย โรงเรียนแสงธรรมวิทยา
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510038
นางสาวปภาดา เจ๊ะอารง วิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนแสงธรรมวิทยา
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510039
นางสาวซูวีณา เจ๊ะแว คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510040
นางสาววันอัยชะฮ์ แวมายิ วิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510041
นางสาวนิฟาราห์ฮานา เปาะอาเดะ การประถมศึกษา โรงเรียนแสงธรรมวิทยา
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510044
Miss มายีดะห์ สะแลแม ภาษามลายู โรงเรียนดารุลรอห์มาฮ์
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510045
นางสาวพารินดา ดอรอแมง การประถมศึกษา โรงเรียนดารุสสาลาม
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510047
นางสาวบารีอะห์ ซาฟรุ คณิตศาสตร์ โรงเรียนโต๊ะดามียะห์
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510048
นางสาวโนมะห์ มะแอ คณิตศาสตร์ โรงเรียนโต๊ะดามียะห์
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510050
Mr.ซูฮายมี แมเล๊าะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนดาราวิทยา
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510051
นางสาวนิฮา นิมะ การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนโต๊ะดามียะห์
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510052
นางสาวนาเดีย เจ๊ะฮามะ ภาษาไทย โรงเรียนร่มเกล้า
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510053
นางสาวรอสือต๊ะ ดอเลาะ สังคมศึกษา โรงเรียนร่มเกล้า
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510054
นางสาวฮายาตี กามา สังคมศึกษา โรงเรียนร่มเกล้า
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510056
นายอัศรี บาเห็ง ภาษาอังกฤษ โรงเรียนร่มเกล้า
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510061
นายอัมราม สาเร๊ะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510063
นางสาวนายูวา สามะอิ คณิตศาสตร์ โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510067
นางสาวมารีนา ดือราซอ การประถมศึกษา โรงเรียนแสงธรรมวิทยา
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510068
นางสาวการีม๊ะ กาเดร์ การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510069
อาดือนัน อาเเว คณิตศาสตร์ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510071
นางสาวคูดายละห์ เจ๊ะเยาะเจ๊ะเตะ การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510072
นางสาวซาณียะห์ ยูโซะ การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนผดุงศีลวิทยา
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510073
นางสาวคอรีเยาะ หะยีมะมิง การบัญชี โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510076
นางสาวอัสดีลา ยูโซ๊ะ การประถมศึกษา โรงเรียนนะห์ฎอฎุลอิสลาฮียะห์
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510077
นางสาวรอกีเยาะ ดอเลาะ การประถมศึกษา โรงเรียนศาสน์สามัคคี
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510078
นางสาวอามีเนาะ ดอเล๊าะ การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนโต๊ะดามียะห์
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510079
นางสาวมาซีเตาะ ตือมาแก วิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนโต๊ะดามียะห์
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510080
นางสาวนาวาล วาเต๊ะ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนดาราวิทยา
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510081
นางสาวตัสนี ดือรามะ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนดาราวิทยา
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510082
นางสาวไอนา กาเซ็ง วิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนดาราวิทยา
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510083
นางสาวนูรีซัน เซ็ง วิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนดาราวิทยา
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510084
นางสาวมาริดา หับ ภาษาไทย โรงเรียนดาราวิทยา
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510086
นางสาวซูไฮลา มะหลง ภาษามลายู โรงเรียนดาราวิทยา
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510087
Miss นูรฮูดาร์ รอเซ๊ะ ภาษาไทย โรงเรียนดารุลอิสละห์
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510088
นางสาวบิสมี ดือเร๊ะ ภาษาไทย โรงเรียนดาราวิทยา
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
510091
นางสาวพาตีเมาะ กูแม ภาษาอังกฤษ โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ

Total 1474 Record : 30 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0