[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
กองบริการการศึกษา
 
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 326 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
e-Learning


 


  

  ประเภท : กลุ่มวิทยาศาสตร์และโทคโนโลยี
เรื่อง : บทความเรื่อง นักศึกษาใหม่กับปัญหาการลงทะเบียนเรียน
blog name : rithirong
ระดับ : [ มือใหม่ ]
เข้าชม : 2113
จันทร์ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2555
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 106 ครั้ง.

          วันเวลาได้หมุนเวียนมาถึง สำหรับฤดูกาลในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นประจำของทุกปีการศึกษา ที่มีการเปิดภาคเรียนใหม่ของนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คงจะมีความตื่นเต้น ความแปลกใหม่ที่ต่างจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้พบเพื่อนใหม่ๆ ต่างถิ่น ต่างวัฒนธรรม ต่างศาสนา ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่วัยทำงาน

 

           มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ถือเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิต ด้วยกระบวนการทางการศึกษากระบวนการพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์สากล และภูมิปัญญาท้องถิ่น บนพื้นฐานของปรัชญามหาวิทยาลัยจึงทำให้มีนักศึกษาในท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้เลือกเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก จนบางครั้งเกินแผนรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ 

 

           นักศึกษาใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศก่อนที่ทำการศึกษาเต็มรูปแบบการปฐมนิเทศเป็นการบอกเล่า แนะแนวทางการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาว่าควรจะดำเนินชีวิตไปในลักษณะใด ซึ่งนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องรับรู้ถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อสามารถปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไปในทิศทางเดียวกัน 

 

           การเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ จึงเป็นการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาเดิม โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาจะเป็นผู้ทำการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ การเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปด้วยตนเอง

 

           การลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ จึงเป็นปัญหาให้กับนักศึกษาใหม่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในภาคการเรียนแรก เพราะการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ เป็นสิ่งใหม่ที่นักศึกษาอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการลงทะเบียนเรียนผ่านออนไลน์

 
           จากปัญหาดังกล่าวทางกองบริการการศึกษาจึงได้จัดทำคู่มือการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาใช้เป็นแนวทางประกอบความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบการลงทะเบียนเรียนผ่านออนไลน์ทั้งในด้านการปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการใช้งานต่าง ๆ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

 

          การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ (e-Registrar) ทาง http://register.yru.ac.th โดยใช้รหัสผู้ใช้เป็นรหัสนักศึกษา และรหัสผ่านเป็นเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก ซึ่งการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาจะมีข้อควรทราบในการ
ลงทะเบียนเรียน ดังนี้

   1. การขอลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะต้องไม่มีหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย  หากนักศึกษามี
หนี้สินจะถูก
Lock การเข้าใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ (สำหรับการลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2
เป็นต้นไป)

   2. ให้นักศึกษาทำการลงทะเบียน/ เพิ่ม / ถอน วิชาเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามปฏิทิน
วิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์และสิทธิของนักศึกษาเอง

   3. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้มีการชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยภายในวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน

   4. หากนักศึกษาไม่ดำเนินการลงทะเบียนเรียนและไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในเวลาที่กำหนด
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับ นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา สามารถยื่นคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล

   5. กรณีที่ลงทะเบียนเรียนมากกว่าที่ข้อบังคับกำหนด นักศึกษาต้องทำเรื่องขออนุมัติ
จากมหาวิทยาลัย

          นอกจากหลักเกณฑ์ที่นักศึกษาควรทราบข้างต้นแล้ว ในคู่มือลงทะเบียนออนไลน์ยังได้เขียนถึงขั้นตอนของการลงทะเบียนเรียนอย่างละเอียด นักศึกษาสามารถใช้คู่มือที่ทางกองบริการศึกษาแจกจ่ายให้กับนักศึกษาทุกคนเป็นแนวในการปฏิบัติลงทะเบียนเรียนได้

 

          สำหรับนักศึกษาที่เข้ามาใหม่นอกจากปัญหาเรื่องการลงทะเบียนเรียน ยังมีปัญหาอีกมากมายที่นักศึกษาจะต้องพบเจอในระหว่างเรียน แต่เมื่อเวลาผ่านไปได้ในช่วงของ ภาคการเรียนแรกแล้ว ผู้เขียนเชื่อได้ว่าเมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่สอง นักศึกษาสามารถที่จะใช้ชีวิตในการศึกษาเล่าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้อย่างมีความสุข และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้องต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพรายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน เดือน ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
rithirong
นายฤทธิรงณ์ จินดาดวง
9/3/2521
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3 เรื่อง
[ มือใหม่ ]

กลุ่มวิทยาศาสตร์และโทคโนโลยี 5 อันดับล่าสุด

      การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 28 / พ.ค. / 2555
      บทความเรื่อง นักศึกษาใหม่กับปัญหาการลงทะเบียนเรียน 16 / ม.ค. / 2555
      บทความเรื่อง รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 16 / ม.ค. / 2555
      บทความเรื่อง นักศึกษาที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าร้อยละ 80 9 / ม.ค. / 2555
      การพัฒนา Application ด้วย Oracle 6 / ม.ค. / 2555


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0