×

ขออภัย! กรุณาให้คะแนนระดับความพึงพอใจในตอนที่2 ให้หมดทุกข้อ

แบบประเมินสำหรับอาจารย์

ในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2559

เลือกปรเภทแบบสอบถาม