กรอกข้อมูลผู้สมัครให้ครบถ้วนและถูกต้อง

รายละเอียดผู้สมัคร
 ประวัติการศึกษา
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 สาขาวิชาที่สมัครสอบ
ระดับปริญญาตรี 5 ปี ผู้สมัครสมารถเลือกได้ 2 ลำดับเท่านั้น