[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
กองบริการการศึกษา
 
e-Learning


 


  

  ประเภท : ข่าวรับสมัครนักศึกษา
เรื่อง : เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2555
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 3475
ศุกร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 14 ครั้ง.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรื่อง   ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

ประเภทคัดเลือกตรง  (โควตา)  ประจำปีการศึกษา 2555

………………………………………………….

 

                         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ประกาศให้สถานศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส รับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    ประจำปีการศึกษา 255๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกมาตามลำดับแล้วนั้น  บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกได้ตัดสินผลการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

 

                         สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาใน  วันที่ 1 มีนาคม 2555   เวลา 09.00 - 15.00 .    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ผู้ไม่มารายงานตัวตาม  วันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้กำหนดรายละเอียด การรายงานตัว  ดังต่อไปนี้

 

สิ่งที่ต้องนำมาให้มหาวิทยาลัยในวันรายงานตัว

1.       หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา  ตามที่ระบุในคุณสมบัติการรับสมัครของแต่ละสาขาวิชา    ดังนี้

ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ช่วงชั้นที่  4  (ปพ.1)  5  ภาคเรียน   ฉบับจริงโดยนักเรียนต้องนำหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษา  (ปพ.1)  ฉบับสมบูรณ์มาให้มหาวิทยาลัยโดยสำเร็จก่อนวันที่   25  เมษายน  2555  ภายในวันที่  30  เมษายน  2555

2.       รูปถ่ายปัจจุบัน   ชุดเครื่องแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)    จำนวน  1 รูป                   

3.       สำเนาทะเบียนบ้าน

ถ่ายเอกสาร  1 ฉบับ   พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงมาแสดง   และมหาวิทยาลัยจะคืนให้ภายหลังตรวจสอบแล้ว

4.       บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด  

5.       เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา   จำนวน   500  บาท

6.       เงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร  รายละเอียดดังประกาศแนบท้ายประกาศนี้

 

หมายเหตุ

หลักสูตรใดที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่เป็นไปตามแผนที่มหาวิทยาลัยเปิดรับ  หลังเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัครทุกประเภท  มหาวิทยาลัยจะปิดหลักสูตรนั้น  และให้สิทธิผู้ผ่านการคัดเลือกเลือกหลักสูตรอื่นที่คุณสมบัติแทนกันได้

 

                จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถเข้าไปตรวจสอบผลได้ที่ http://eduservice.yru.ac.th/

                  * ในวันรายงานให้ผู้สมัครนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบด้วย

ข่าวรับสมัครนักศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558 (สาขาการศึกษาปฐมวัย) 28 / ม.ค. / 2558
      ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประเภทกิจกรรมและประเภทความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558 27 / ม.ค. / 2558
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาประเภทนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประเภทกิจกรรม และประเภทความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) สาขาการศึกษา ประจำปีการศึกษ 13 / ม.ค. / 2558
      ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนประเภทผลการเรียนดี ประเภทกิจกรรม และประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 23 / ธ.ค. / 2557
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการคัดเลือกนักศึกษาประเภทผลการเรียนดี ประเภทความสามารถพิเศษและประเภทกิจกรรม เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) ปีการศึกษา 2558 29 / ต.ค. / 2557


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0